Showing all 2 results

Show sidebar

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือใหญ่

1,400 ฿ 1,300 ฿
Code : 52
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,400 บาท   เด็ก 1,200 บาท
Price : Adult 1,400 Baht   Child 1,200 Baht
Close

ทัวร์อ่าวพังงาพายเรือแคนนู เรือหางยาว

1,200 ฿
Code : 153
ราคา : ผู้ใหญ่ 1,200 บาท   เด็ก 1,000 บาท
Price : Adult 1,200 Baht   Child 1,000 Baht
*** กรณีพักโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต  ชาร์จค่ารถเพิ่ม 150 บาท/ท่าน